Partners


Bavelaar Advocaten werkt met een aantal vaste advocaten, haar partners. Daarnaast schakelt Bavelaar Advocaten regelmatig zorgvuldig geselecteerde advocaten in, die niet permanent aan haar zijn verbonden. Deze kwalitatief hoogwaardige advocaten vormen een flexibele schil rondom Bavelaar Advocaten, waardoor Bavelaar Advocaten in voorkomende gevallen ook in staat is over andere rechtsgebieden te adviseren. Deze flexibele schil biedt Bavelaar Advocaten eveneens de mogelijkheid om arbeidsintensieve transacties te begeleiden.

Mr. Dr. Paul Bavelaar LL.Mhover background

Mr. Dr. Paul Bavelaar LL.M

Advocaat & Rechtsanwalt
Email vCard lees verder

Mr. Aron Das Guptahover background

Mr. Aron Das Gupta

Advocaat
Email vCard lees verder

Mr. Ass. Jur. Wolfgang Walter Hornhover background

Mr. Ass. Jur. Wolfgang Walter Horn

Advocaat, Legal Consultant & Mediator
Email vCard lees verder

Mr. Tien-Phat Huynhhover background

Mr. Tien-Phat Huynh

Notarieel Ondernemingsrecht Jurist
Email vCard

Pieter Ariëns Kappers hover background

Pieter Ariëns Kappers

Advocaat
Email vCard lees verder

Mr. Lex de Kokhover background

Mr. Lex de Kok

Advocaat
Email vCard lees verder

Mr. Alex Meijerhover background

Mr. Alex Meijer

Advocaat
Email Linkedin lees verder

Prof. Dr. Harrie van Mens, of counselhover background

Prof. Dr. Harrie van Mens, of counsel

Advocaat & Fiscalist
Email vCard lees verder

Mr. Ruben Teitlerhover background

Mr. Ruben Teitler

Advocaat
Email vCard lees verder

In samenwerking met


Drs. John Mazelandhover background

Drs. John Mazeland

Kultur & Kommunikationsconsultant
Email lees verder

Rechtsgebieden


Bavelaar Advocaten adviseert over het Nederlandse en Duitse recht. Haar flexibele schil stelt haar in staat op nagenoeg alle rechtsgebieden excellente rechtsbijstand te verlenen. Haar key players hebben zich op de hier genoemde rechtsgebieden gespecialiseerd.

Ondernemingsrecht/M&A

U kunt bij ons terecht voor diverse vraagstukken op het gebied van het vennootschaps- en ondernemingsrecht. Zo bieden wij ondersteuning bij de aan- en verkoop van ondernemingen, management buy-outs, reorganisaties, het aantrekken van eigen en vreemd vermogen, het opzetten van joint ventures, het opbouwen van een distributienetwerk of andere projecten waarbij expertise van het ondernemingsrecht vereist is. Indien u daarbij onverhoopt op problemen mocht stuiten, dan staan wij u ook in rechte bij.

Naast het leveren van hoogwaardige juridische dienstverlening hebben wij ook oog voor de commerciële verhoudingen. Daarnaast werken onze advocaten niet alleen voor, maar vooral graag sámen met u. Hierdoor zijn wij in staat topkwaliteit te garanderen en kunnen wij desgewenst ook als ‘dealmakers’ fungeren. Het laatste is mogelijk, omdat onze advocaten veel transacties hebben begeleid, terwijl ondernemers in hun loopbaan niet vaak bij dergelijke trajecten betrokken zijn. Vanzelfsprekend blijft de cliënt altijd in de lead.

Sedert 2008 adviseren onze advocaten regelmatig ondernemingen, die door de financiële en economische crises in zwaar weer zijn geraakt. In dat kader adviseren wij bijvoorbeeld over herstructureringen, ontslag van personeel, verkoop van dochtermaatschappen, herfinancieringen, aantrekken van nieuw kapitaal, voorkoming van aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders/moedermaatschappijen.

Fusies en overnames (M&A)

Onze advocaten hebben ruime ervaring opgedaan in het begeleiden van de koop of verkoop van ondernemingen. Dientengevolge hebben zij talloze onderhandelingen gevoerd, veel contracten opgesteld en beoordeeld, terwijl hun cliënten vaak maar één of tweemaal in hun loopbaan met een fusie of overname worden geconfronteerd. De ervaring van onze advocaten biedt hen daarom niet alleen in juridisch opzicht houvast.

Een wezenlijk onderdeel van het werk van Bavelaar Advocaten betreft het uitvoeren van due diligence onderzoeken. Een gedegen due diligence (bedrijfsonderzoek) is van cruciaal belang bij het kopen of verkopen van een onderneming. Met een due diligence wordt inzicht verkregen in de positie van de betreffende onderneming, hetgeen de basis vormt voor een gedegen vaststelling van de overnamesom en de in de koopovereenkomst op te nemen garanties en vrijwaringen.

Onze juridische ondersteuning verlenen wij vanuit een multidisciplinair kader. Zo realiseren we ons dat naast een juridisch due diligence onderzoek ook een financieel en fiscaal due diligence onderzoek onontbeerlijk is. Door onze jarenlange en intensieve samenwerking met uiteenlopende partijen, zijn onze advocaten goed in staat om efficiënt te communiceren met andere betrokken adviseurs.

Bovendien realiseren wij ons dat voor het behalen van succes in onderhandelingen niet alleen een gedegen juridische kennis is vereist maar ook voldoende inzicht in de dynamiek daarvan. Aangezien onze advocaten betrokken zijn geweest bij talloze overnames, zijn wij in staat om u op een efficiënte wijze bij te staan in onderhandelingen.

Vennootschapsrecht

In de afgelopen jaren is van overheidswege de aandacht gevestigd op de inrichting van interne structuren van ondernemingen oftewel ‘corporate governance’. Op dit gebied is dan ook een aanzienlijke hoeveelheid regelgeving en rechtspraak ontstaan. Dientengevolge zijn de verantwoordelijkheden voor bestuurders, commissarissen en grootaandeelhouders toegenomen. U kunt bij ons terecht voor deskundig advies over corporate governance en bestuurdersaansprakelijkheid. Bovendien zijn we u graag van dienst met advies over (onder meer) onderliggende verhoudingen tussen aandeelhouders en interne besluitvorming.

Verder kunt u bij ons terecht voor advies over het per 1 oktober 2012 gewijzigde BV-recht. Op deze datum is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht in werking getreden. Deze wet is ingevoerd om ervoor te zorgen dat het voor ondernemers aantrekkelijker wordt om hun onderneming te drijven vanuit een besloten vennootschap. Zo is het eenvoudiger geworden om een BV op te richten, omdat de verplichting van het startkapitaal van € 18.000 is vervallen en er geen bankverklaring of accountantsverklaring meer verplicht is. Bovendien is er meer vrijheid ontstaan voor ondernemers om de statuten van de BV naar eigen wens in te richten, onder meer op het gebied van winst- en stemrechten. Ook ten aanzien van afspraken tussen aandeelhouders (aandeelhoudersovereenkomst) biedt de nieuwe wetgeving mogelijkheden. Naast voordelen bestaat er echter ook een aantal nadelen, zoals de toenemende aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhouders. De nieuwe wetgeving brengt geen verplichting mee voor bestaande BV’s om hun statuten aan te passen, maar een statutenwijziging kan aantrekkelijk zijn als u optimaal wilt profiteren van de nieuwe mogelijkheden van de flex-bv. Wij brengen u graag op de hoogte.

Commerciële contracten

Het contractenrecht verschaft de gemeenschappelijke taal waarin afspraken tussen ondernemingen worden vastgelegd en vormt als zodanig de basis van het handelsrecht. Een gedegen begeleiding en advisering op dit gebied is dan ook onmisbaar is. Wij bieden u graag ondersteuning bij:

  • de precontractuele fase (afgebroken onderhandelingen en totstandkoming overeenkomst, schadevergoeding);
  • de contractuele fase (garanties en non-conformiteit);
  • de postcontractuele fase (tekortkoming en schadevergoeding, onrechtmatig handelen).

Bavelaar Advocaten heeft ruime ervaring in het opstellen en toetsen van (internationale) commerciële contracten en het voeren van procedures daarover. Onze expertise varieert van commerciële contracten gericht op agenturen, distributie, franchise, en joint ventures, tot overeenkomsten van opdracht en samenwerkingscontracten.

Bestuurdersaansprakelijkheid/ doorbraak van concernaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid Mede als gevolg van de kredietcrisis komt het steeds vaker voor dat vennootschappen niet meer in staat zijn om aan hun verplichtingen te voldoen en zelfs failliet gaan. In dat geval kunnen bestuurders aangesproken worden door medebestuurders, de curator en derden. Gelet op onze jarenlange ervaring met dit soort zaken kunnen wij optreden in een adviserende rol en ook assistentie verlenen in gerechtelijke procedures, namens of tegen bestuurders van naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen, verenigingen, stichtingen en coöperaties. Het gaat dan om zaken die te maken hebben met interne bestuurdersaansprakelijkheid (aansprakelijkheid jegens de rechtspersoon), de Tweede Misbruikwet (betalingsonmacht van belastingschulden, sociale verzekeringspremies en/of bijdragen bedrijfstakpensioenfonds), de Derde Misbruikwet (aansprakelijkheid bij faillissement) en aansprakelijkheid jegens onbetaald gebleven crediteuren.

Concernaansprakelijkheid In concernverhoudingen geldt dat onder bijzondere omstandigheden de moedervennootschap kan worden aangesproken voor schulden van de dochtervennootschap. Dit is uitgemaakt in rechtspraak van de Hoge Raad. Ook in dit verband wordt gesproken over doorbraak van aansprakelijkheid. De vordering van de crediteur van de dochtermaatschappij wordt tegen de moeder ingesteld op grond van een onrechtmatige daad. In veel gevallen gaat het dan om de situatie, waarin een dochtermaatschappij geen verhaal biedt en schuldeisers zich rechtstreeks wenden tot de moedermaatschappij.

Wanneer de moedervennootschap zelf een vordering heeft op de dochtervennootschap, dient zij bij de betaling door de dochter daarvan bijvoorbeeld rekening te houden met de belangen van andere schuldeisers. Indien zij dit nalaat, dan kunnen deze schuldeiseres onder omstandigheden de moedervennootschap in rechte betrekken op grond van een onrechtmatige daad. Verder kan het opzeggen van een krediet door de moedervennootschap aan de dochtervennootschap onder bepaalde voorwaarden onrechtmatig zijn en grond opleveren voor een doorbraak van aansprakelijkheid. Ook het nemen van een besluit tot een dividenduitkering door de moedervennootschap als aandeelhouder van de dochtervennootschap, kan onder omstandigheden een onrechtmatige daad opleveren jegens andere schuldeisers van de dochtervennootschap. Dit ligt voor de hand indien deze schuldeisers door het dividendbesluit in hun verhaalsmogelijkheden benadeeld kunnen worden, omdat door het uitkeren van dividend een tekort ontstaat aan financiële middelen in de dochtervennootschap.

De doorbraak van aansprakelijkheid in concernverhoudingen rekenen wij tot één van de specialiteiten van ons kantoor, zodat u voor een effectief (proces)advies bij ons aan het juiste adres bent. Het spreekt voor zich dat wij u ook in rechte kunnen bijstaan. Bovendien kunt u bij ons terecht voor advies over mogelijkheden om aansprakelijkheden en financiële risico's af te dekken. Immers, in de praktijk komt het voor dat een moedermaatschappij vrijwillig aansprakelijkheid accepteert voor haar dochtermaatschappij(en). Dit is het afgeven van de zogenaamde '403-verklaring'. Daarnaast kunnen banken en handelspartners garanties of borgstelllingen van de moedermaatschappij verlangen, indien zij contracteren met een dochtermaatschappij. Ook kunnen garanties worden gevraagd om risico's te spreiden binnen het concern. Ook over deze aspecten wisselen we graag met u van gedachten.

Procespraktijk

Ons streven is om geschillen op te lossen en te voorkomen. Toch zijn (gerechtelijke) procedures soms niet te vermijden. Ook dan bieden wij u graag ondersteuning.

Wij adviseren en procederen over:

  • Ondernemingsrechtelijke kwesties (corporate litigation). Bijvoorbeeld: afgebroken onderhandelingen, garantieclaims, aandeelhoudersgeschillen, geschillen tussen bestuurders en aandeelhouders, enquêteprocedures en medezeggenschap;
  • Nationale en internationale handelsgeschillen (commercial litigation). Bijvoorbeeld: geschillen over koop- en verkoopovereenkomsten, joint venture overeenkomsten, agentuur- en distributieovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, franchiseovereenkomsten en algemene voorwaarden;
  • Aansprakelijkheidskwesties. Bijvoorbeeld: onrechtmatige daadsacties en zaaks- en personenschade;
  • Geschillen over vastgoed- en huurzaken, incasso's en uitwinning van zekerheden (insolventieprocedures).

Vastgoedrecht

Bavelaar Advocaten adviseert over alle aspecten, die zijn gerelateerd aan onroerende zaken in Nederland en Duitsland. Haar advocaten begeleiden u niet alleen bij de aan- en verkoop van vastgoed bij, maar bijvoorbeeld ook bij het aangaan van een joint venture voor een vastgoedproject of bij geschillen, die ontstaan na het aangaan van een dergelijke joint venture.

Onze uitstekende kennis van het huurrecht staat u niet alleen ter beschikking bij het aangaan van huurovereenkomsten, maar ook bij geschillen met (ver-)huurders. Daarnaast hebben onze advocaten talloze huurovereenkomsten beoordeeld in het kader van due diligence onderzoeken ten behoeve van de aankoop van vastgoed.

Sinds 2008 staan onze advocaten in toenemende mate vastgoedondernemingen bij, die in zwaar weer zijn komen te verkeren. De heronderhandelingen over de (voortzetting van de) huurovereenkomst en de herfinanciering van het vastgoed spelen daarbij een grote rol. Ook op dit gebied profiteren onze cliënten van onze jarenlange ervaring.

Intellectuele eigendom / ICT / Persrecht

Intellectueel eigendom is de verzamelnaam voor rechten op creatieve scheppingen zoals games, muziek, software, designs, websites, merken, modellen, uitvindingen, ontwikkeling van plantenrassen en soms know how. Daarnaast wordt (exploitatie van) portretrecht ertoe gerekend. Aron Das Gupta van Bavelaar Advocaten is gespecialiseerd in het merken-, auteurs-, modellen-, databanken- en handelsnaamrecht maar ook in andere intellectuele eigendomsrechten. Daarnaast is hij bij uitstek deskundig op het gebied van ICT-recht, nieuwe media en persrecht. De praktijk kenmerkt zich door gerichte advisering over de wijze waarop onze cliënten hun know how en investeringen het best kunnen beschermen. Het opstellen van (licentie-)contracten of andere exploitatiemodellen maar ook het procederen tegen inbreukmakers en/of het voeren van verweer tegen aantijgingen, zowel nationaal als internationaal, behoren daar toe. Daarbij staat uw (economisch) belang voorop.

Hippisch recht

Hippisch recht bestaat niet, maar de term “hippisch recht” wordt in toenemende mate gebruikt door advocaten, die kennis hebben van de hippische sector. Dit geldt ook voor Bavelaar Advocaten. In het bijzonder mr. dr. Paul Bavelaar LL.M. is als actief wedstrijdruiter, als bestuurder van de KNHS (regio Gelderland en Flevoland) en van het KWPN (bestuurder regio Gelderland) en als voorzitter van de Stichting Veilige Paardensport goed ingevoerd in de hippische sector. Door de omvangrijke kennis van de hippische sector is Bavelaar Advocaten ook op dit rechtsgebied in staat u kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te verlenen.

Onder hippisch recht wordt niet alleen de (grensoverschrijdende) koop en verkoop van paarden verstaan, maar bijvoorbeeld ook de huur, pacht, aan- en verkoop van vastgoed in de hippische sector (zoals stoeterijen, hengstenstations, trainingsstallen, maneges), aansprakelijkheid wegens ongevallen van paarden, aansprakelijkheid van dierenartsen bij bijvoorbeeld aankoopkeuringen, sponsorovereenkomsten en tuchtrechtelijke klachten bij de KNHS.

Paul met Vesuvius

Paul met Vesuvius

Cultuur & communicatie Nederland-Duitsland

De cultuur & communicatieconsultant verbetert de zakelijke betrekkingen tussen Nederland en Duitsland door het uitwisselen van informatie en ervaringen. Daarnaast verbindt hij bovendien theorie en praktijk in de Nederlands-Duitse business.

Michael Hellmund, voormalig voorzitter Raad van Bestuur van de Keramische Werke AG en Algemeen Directeur van Sphinx BV, beschrijft het nut als volgt: "Als Nederlands-Duits concern zetten we sowieso op de sterke punten in van onze managers uit beide landen. Vooral de trainingen van de heer John Mazeland hebben ons geholpen, de verschillen en de overeenkomsten nog duidelijker te herkennen. Daarom benutten wij deze voordelen en synergie-effecten nu nog beter in onze dagelijkse business.

Testimonials


In het ondernemingsrecht hebben onze advocaten opgetreden voor een groot aantal ondernemingen in verschillende branches, waaronder beursgenoteerde ondernemingen, (dochtermaatschappijen van) financiële instellingen en verzekeringsmaatschappijen, grote familieondernemingen en MKB-bedrijven. Tot de grote groep van ondernemingen, waarvoor advocaten van Bavelaar Advocaten hebben opgetreden behoren onder andere Zehnder uit Zwitserland (beursgenoteerd), Lekkerland uit Frechen (Duitsland; zeer grote familieonderneming), Benteler uit Padernborn (grote familieonderneming), Bromacom uit Amsterdam.


john

De heer Paul Janssen (lid van de Raad van Bestuur van Zehner) over de dienstverlening van Paul Bavelaar:

“In 2001 was ik bestuursvoorzitter van Stork Air in Zwolle. Toentertijd werd ons bedrijf verkocht aan Zehnder uit Gränichen (Zwitserland, in de buurt van Bazel). Namens de koper trad hierbij het kantoor van Paul op. Na de overname ben ik nog enige tijd CEO gebleven van de Nederlandse dochter van Zehnder, waarna ik gevraagd ben toe te treden tot het bestuur van Zehnder.

In deze periode heb ik veel met Paul samengewerkt. Zehnder wilde door overnames expanderen, waarbij wij hebben gekeken ondernemingen in Nederland, België, Frankrijk, de UK en Zweden. Daarbij trad Paul niet alleen op als juridisch adviseur, maar bewaakte hij ook proactief het gehele due diligence en overnameproces. Ook informeerde hij de board van Zehnder over de ontwikkelingen. Voor overnames buiten Nederland en Duitsland werkte hij samen met plaatselijke advocatenkantoren. Door zijn grote ervaring, uitstekende kennis van het recht en goede contacten in de genoemde landen was Zehnder in staat uitermate effectief en kostenbewust te opereren. Paul wist precies wat Zehnder van hem en van een overname verwachtte. Hij wist dit ook snel over te brengen aan de buitenlandse advocaten, waardoor wij niet in ieder land opnieuw hoefden uit te leggen, wie wij waren en wat wij wilden.

Naast de overnames heb ik in mijn hoedanigheid van CEO in Nederland ook tal van andere zaken aan Paul voorgelegd. Deze behandelde hij persoonlijk of legde hij direct voor aan een kantoorgenoot, die zich op het desbetreffende rechtsgebied had gespecialiseerd. Ook in de andere dossiers kenmerkte Paul zich door een uitstekende kennis van het recht, die hij kon combineren met uiterst praktische adviezen. Paul was ook altijd bereikbaar, zelfs in het weekend.

Indien ik voor Zehnder weer op overnamepad ga, bel ik eerst Paul.”

Contact


Keizersgracht 261
1016 EC Amsterdam
Nederland
Tel.: +31 20 320 12 34
Fax: +31 20 638 39 39
info@bavelaar.nl

 

Bavelaar-NLnew

Holstenkamp 46A
22525 Hamburg
Duitsland
Tel.: +49 40 375 184 10
Fax: +49 40 375 184 12

Bavelaar-GERnew