Partnerzy


U podstaw działalności naszej kancelarii leży zaangażowanie partnerów, którzy są w stałej dyspozycji wobec potrzeb naszych klientów. Aby dostarczyć im usług z zakresu wszystkich dziedzin prawa, pracujemy w ramach zespołu składającego się z prawników o wszechstronnym podejściu. Jego członkowie zostali wybrani tak, aby móc służyć profesjonalną poradą także w kwestiach spoza obszaru podstawowej działalności prawnej naszej firmy. To pozawala nam na wspieranie naszych klientów również przy skomplikowanych transakcjach o multidyscyplinarnym charakterze.

Mr. Dr. Paul Bavelaar LL.Mhover background

Mr. Dr. Paul Bavelaar LL.M

Advocaat & Rechtsanwalt

Email vCard

Mr. Aron Das Guptahover background

Mr. Aron Das Gupta

Advocaat

Email vCard

Mr. Ass. Jur. Wolfgang Walter Hornhover background

Mr. Ass. Jur. Wolfgang Walter Horn

Advocaat, Legal Consultant & Mediator

Email vCard

Mr. Tien-Phat Huynhhover background

Mr. Tien-Phat Huynh

Notarieel Ondernemingsrecht Jurist

Email vCard

Pieter Ariëns Kappers hover background

Pieter Ariëns Kappers

Advocaat

Email vCard


Mr. Lex de Kokhover background

Mr. Lex de Kok

Advocaat
Email vCard

Mr. Alex Meijerhover background

Mr. Alex Meijer

Advocaat

Email Linkedin

Prof. Dr. Harrie van Mens, of counselhover background

Prof. Dr. Harrie van Mens, of counsel

Advocaat & Fiscalist

Email vCard

Mr. Dr. Bartosz Sujeckihover background

Mr. Dr. Bartosz Sujecki

Advocaat & Rechtsanwalt

Email Więcej vCard

Mr. Ruben Teitlerhover background

Mr. Ruben Teitler

Advocaat

Email vCard

We współpracy z

Drs. John Mazelandhover background

Drs. John Mazeland

Kultur & Kommunikationsconsultant

Email

Zakres działalności


Kancelaria Prawnicza Bavelaar prowadzi doradztwo w zakresie holenderskiego i niemieckiego prawa. Nasz zespół prawniczy wspiera klientów we wszystkich dziedzinach prawa.

Prawo spółek

Nasza firma oferuje doradztwo prawne w szerokim zakresie usług z dziedziny prawa o spółkach. Dotyczy to między innymi nabywania spółek (wsparcie zarówno dla nabywców, jak i sprzedających), wykupów menedżerskich (MBO), przekształceń kapitału udziałowców spółek handlowych, wsparcia w pozyskiwaniu finansowania, zakładania nowych firm oraz tworzenia sieci dystrybucyjnych. W przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy udziałowcami lub wspólnikami, nasze doświadczenie pozwala na skuteczne działanie w postępowaniu sądowym.

Cechą charakterystyczną kancelarii Bavelaar jest umiejętność łączenia ze sobą realizacji najwyższej jakości usług prawnych z głębokim zrozumieniem relacji handlowych i szeroką wiedzą biznesową. Pragniemy wykonywać swoje obowiązki wobec klientów, opierając naszą pracę o bliskie relacje z nimi, jednocześnie oferując pierwszej klasy usługi prawnicze, jak na przykład zawieranie umów w ich imieniu, jeśli wyrażą taką wolę. Nasz klient jest dla nas kluczową postacią i to on jest ostatecznym ogniwem w procesie decyzyjnym.

Od 2008 r. szereg firm zwracało się wielokrotnie do naszych ekspertów z prośbą o poradę prawną. Powodem tego była zazwyczaj ich trudna sytuacja na skutek panującego kryzysu na rynkach finansowych. Podstawą naszej działalności jest doradztwo w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, zwolnień pracowniczych, sprzedaży spółek zależnych, refinansowania, pozyskiwania nowego kapitału, analizy odpowiedzialności cywilnej i karnej prezesów oraz członków zarządów spółek.

Fuzje i przejęcia

W ciągu ostatnich lat nasi prawnicy zdobyli szerokie doświadczenie w zakresie doradztwa przy sprzedaży oraz przejęciach spółek. Mieliśmy okazję prowadzić szereg negocjacji oraz przygotować/zaopiniować wiele kontraktów z tego zakresu. Takie doświadczenie połączone z wysoką jakością realizowanych przez nas usług jest niewątpliwym atutem, zwłaszcza na tak kompleksowym i wymagającym rynku, z jakim mamy współcześnie do czynienia.

Naszym zdaniem podstawą udanej transakcji jest zastosowanie tzw. zasady due diligence, akcentującej konieczność wnikliwej analizy sytuacji spółki. Odnosi się ona zarówno do ogółu transakcji zakupu, jak i sprzedaży. Wykorzystanie tej zasady pozwala na szczegółowy wgląd w kondycję finansową, prawną oraz podatkową firmy. Dostęp do takich informacji jest niezbędny do ustalenia jak najbardziej adekwatnej ceny zakupu danego podmiotu oraz kwoty jego ubezpieczenia i gwarancji zawartych w umowie o sprzedaży. Przy wykonywaniu swoich obowiązków prezentujemy podejście multidyscyplinarne. Pozwala ono m.in. na zrozumienie, że szczegółowe rozpatrywanie sprawy tylko z prawnego punktu widzenia nie jest wystarczające do skutecznego ukończenia procesu przejęcia firmy. W większości przypadków równie ważna i niezbędna jest szczegółowa analiza kondycji finansowej i podatkowej firmy. Udało nam się stworzyć szeroką sieć zaufanych zewnętrznych doradców finansowych, którzy po wnikliwej obserwacji chętnie wesprą Państwo w realizacji swoich celów.

Ostatnim, nie mniej ważnym elementem przyczyniającym się do skuteczności zawieranych porozumień są nasze umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne. Prawnicy w naszej kancelarii posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu różnorodnych strategii negocjacyjnych, które zostały docenione przez naszych klientów, zarówno przy transakcjach zakupu, jak i sprzedaży.

Prawo korporacyjne

W ostatnim czasie rząd holenderski zwiększył swoje zainteresowanie wewnętrznymi strukturami firm, czyli tzw. ładem korporacyjnym. Stan ów doprowadził do ustanowienia szeregu precedensów oraz opracowania nowego ustawodawstwa w tym zakresie, co z kolei doprowadziło do wzrostu potencjalnej odpowiedzialności menagerów i większościowych akcjonariuszy. W naszej ofercie odnajdziecie Państwo usługi w zakresie doradztwa w kwestii ładu korporacyjnego, osobistej odpowiedzialności osób zarządzających przedsiębiorstwami, relacji między akcjonariuszami oraz wewnętrznego systemu decyzyjnego. Służymy również specjalistyczną poradą w kwestii interpretacji nowoprzyjętych holenderskich rozwiązań prawnych, dotyczących działalności prywatnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (BVs). Weszły one w życie 1 października 2012 roku, zaś ich ustanowienie znacznie uprościło działalność takich przedsiębiorstw z punktu widzenia prawnego. Uczyniło je także bardziej elastycznymi. W praktyce doszło do zliberalizowania prawa o funkcjonowaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, co dało takim firmom o wiele więcej swobody w zakresie potencjalnych umów o stowarzyszeniach. Nowe prawodawstwo wprowadziło również istotne zmiany w systemie ochrony wierzycieli.

Nowe ustawodawstwo dotyczące działalności prywatnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością odnosi się zarówno do nowych, jak i już istniejących przedsiębiorstw. Mimo, że te drugie nie mają prawnego obowiązku wnoszenia poprawek do swoich dotychczasowych układów o stowarzyszeniu, zabieg ten wydaje się godnym polecenia, z uwagi na możliwości pełnego skorzystania z profitów płynących dzięki nowym rozwiązaniom. Będzie dla nas prawdziwą przyjemnością, aby towarzyszyć Państwu w odkrywaniu tych możliwości.

Umowy handlowe

Prawo umów jest podstawą prawa handlowego. Bezsprzecznie kluczem do odniesienia sukcesu w ramach tej dziedziny prawa jest profesjonalna porada podczas przystępowania do podpisywania i samego aktu zawierania umowy. Proponujemy Państwu wsparcie we wszystkich z poniższych etapów tego procesu:

  • Etap przed zawarciem kontraktu (zrywanie negocjacji, formowanie kontraktu, odszkodowania)
  • Etap zawierania kontraktu (gwarancje, ewentualne niezgodności)
  • Etap po zawarciu kontraktu (naruszenie kontraktu i rekompensata z tego tytułu, nie wywiązywanie się z umowy).

Przez lata naszym partnerom udało się zyskać uznanie w zakresie przygotowywania i oceny wewnętrznych oraz zewnętrznych kontraktów handlowych, a także w przeprowadzaniu postępowań sądowych, które wniknęły z treści kontraktów. Specjalizują się oni zarówno w umowach agencyjnych, dystrybucyjnych, franczyzowych, joint venture, jak również w porozumieniach o usługach profesjonalnych i o współpracy. Oferujemy Państwu wsparcie i poradę w zakresie przygotowywania takich umów oraz monitorowania ich realizacji.

Osobista odpowiedzialność osób zarządzających przedsiębiorstwami/odpowiedzialność przebijająca

Bestuurdersaansprakelijkheid
Jeśli dana firma znalazła się w sytuacji, w której nie jest w stanie zachować wiarygodności finansowej w oczach swoich wierzycieli, jej dyrektorowi może zostać zarzucone działanie na szkodę firmy przez pozostałych członków zarządu, zarząd komisarycznego lub wierzycieli. Dzięki naszemu doświadczeniu w zarządzaniu takimi sprawami, oferujemy Państwu poradę prawną oraz pomoc w przeprowadzaniu procesu sadowego w imieniu, lub przeciw osobom zarządzającym prywatnymi i publicznymi spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością (NVs), towarzystwami, fundacjami oraz spółdzielniami. Wszystkie te przypadki są zwyczajowo powiązane z wewnętrzną odpowiedzialnością zarządców (wobec firmy) za upadłość oraz/lub za niezadowolenie wierzycieli. Można odwołać się do zasady odpowiedzialności osób zarządzających spółką, jeśli firma nie jest w stanie zapłacić swoich długów, kosztów zabezpieczenia socjalnego oraz/lub kosztów funduszu emerytalnego.

Odpowiedzialność grupowa
W określonych okolicznościach, spółka macierzysta może być pociągnięta do odpowiedzialności za długi swojej spółki zależnej zwłaszcza, jeśli ta pierwsza nie posiada żadnych środków trwałych mogących służyć jako zabezpieczenie do spłaty długów. Odpowiedzialność grupowa jest narzędziem, wymagającym uznania ze strony spółki „matki” w przypadku zadłużenia spółki zależnej. Jeśli w trakcie procesu o zwrot długów, spółka macierzysta nie przejawia zainteresowania wyrównaniem wierzytelności przedsiębiorstwa sobie podległego, kredytodawca może wnieść o postępowanie sadowe przeciwko tej pierwszej. Taka sama sytuacja może mieć miejsce, jeśli spółka „matka” bez wyraźnego powodu zawiesza linie kredytową swojego przedsiębiorstwa zależnego lub, gdy jako większościowy akcjonariusz wypłaca sobie dywidendę. Oznacza to pozbawienie wierzycieli spółki zależnej możliwości potencjalnego odwołania się.

Porada i prowadzenie procesu sądowego w zakresie odpowiedzialności grupowej oraz tzw. odpowiedzialność przebijająca należą do specjalności naszej firmy. Dodatkowo doradzamy jak zminimalizować potencjalne ryzyko finansowe płynące z powyższych aspektów. Wśród partnerów handlowych powszechna cechą jest wymóg zabezpieczenia (bankowego), umowy o poręczeniu lub gwarancji spółki (w Holandii określanej mianem „403-verklaring”). Gwarancje te mogą być także udzielane w przypadku rozprzestrzeniania się ryzyka wewnątrz grupy przedsiębiorstw. Nasza kancelaria ma Państwu do zaoferowania profesjonalną poradę oraz wsparcie w zakresie sporządzania projektów i opiniowania dokumentów zabezpieczających.

Spory sądowe

Nasza kancelaria oferuje pomoc w prowadzeniu sporów sadowych oraz poradę w poniższych zakresach:

  • Kwestie dotyczące prawa korporacyjnego (korporacyjne spory sadowe), dotyczące między innymi zrywania negocjacji, roszczeń gwarancyjnych, sporów między zarządzającymi oraz akcjonariuszami, wszczęcia procedury dochodzenia oraz udziału w procesie decyzyjnym;
  • Krajowe i międzynarodowe spory handlowe (handlowe spory sadowe), dotyczące m.in. sporów o umowy kupna i sprzedaży oraz kontraktów handlowych, ogólnych zasad i warunków umów o współpracy, porozumień join venture, umów agencyjnych, dystrybucyjnych oraz o dostawach;
  • Odpowiedzialności osób zarządzających w przedsiębiorstwach oraz odpowiedzialność przebijająca;
  • Kwestie dotyczące umów o wynajmie i handlu nieruchomościami;
  • Egzekwowanie zabezpieczeń oraz długów.

Stanowisko polskie

W Kancelarii Bavelaar zdajemy sobie sprawę jak trudne jest prowadzenie działalności gospodarczej poza granicami własnego kraju, szczególnie jeśli nie zna się dobrze języka i kultury danego państwa. Dzięki osobistemu doświadczeniu Dr Sujeckiego, służymy Państwu poradą we wszelkich kwestiach z zakresu prawa handlowego i korporacyjnego, wynikających z polsko-holenderskich relacji handlowych. Dr Sujecki posiada szeroką wiedzę z zakresu kultury oraz języka obu państw, dzięki czemu jest w stanie udzielić Państwu porady po polsku, w możliwie najbardziej przystępny sposób.

Rekomendacje


Nasi prawnicy świadczyli usługi na rzecz dużej ilości przedsiębiorstw w zakresie różnorodnych dziedzin prawa. Były to m.in. przedsiębiorstwa notowane na giełdzie, instytucje finansowe, firmy ubezpieczeniowe, duże przedsiębiorstwa rodzinne oraz małe i średnie firmy.

Contact


Keizersgracht 261
1016 EC Amsterdam
Netherlands
Phone : +31 20 320 12 34
Fax: +31 20 638 39 39
info@bavelaar.nl

 

Bavelaar-NLnew

Holstenkamp 46A
22525 Hamburg
Germany
Phone : +49 40 375 184 10
Fax: +49 40 375 184 12

Bavelaar-GERnew