Amsterdam

Hamburg

Bestuurders- en concernaansprakelijkheid

Mede als gevolg van de kredietcrisis komt het steeds vaker voor dat vennootschappen niet meer in staat zijn om aan hun verplichtingen te voldoen en zelfs failliet gaan. In dat geval kunnen bestuurders aangesproken worden door medebestuurders, de curator en derden. Gelet op onze jarenlange ervaring met dit soort zaken kunnen wij optreden in een adviserende rol en ook assistentie verlenen in gerechtelijke procedures, namens of tegen bestuurders van naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen, verenigingen, stichtingen en coöperaties. Het gaat dan om zaken die te maken hebben met interne bestuurdersaansprakelijkheid (aansprakelijkheid jegens de rechtspersoon), de Tweede Misbruikwet (betalingsonmacht van belastingschulden, sociale verzekeringspremies en/of bijdragen bedrijfstakpensioenfonds), de Derde Misbruikwet (aansprakelijkheid bij faillissement) en aansprakelijkheid jegens onbetaald gebleven crediteuren.verenigingen), foundations (stichtingen) and cooperative societies (coöperaties). These cases commonly deal with internal directors’ liability (liability towards the company), liability in bankruptcy, and/or liability towards unsatisfied creditors of the company. Directors’ liability may be invoked if a company is not able to pay off its tax debts, social security contributions and/or industry-level pension fund contributions.